Algemene Voorwaarden EllemiekeFotografie

Van:         Ellemieke Fotografie

Versie:      01 februari 2021


1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals afdruk, of usb stick.

Fotograaf: EllemiekeFotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet of werken die hiermee op één lijn kunnen worden gesteld.

Gebruik: van het werk gebruik maken door het te verveelvoudigen, te publiceren of het te bewerken.

Opdrachtovereenkomst: overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de Wederpartij verplicht om fotografische werken te maken en/of te leveren.

Wederpartij: de partij die deze algemene voorwaarden aangeboden krijgt van de fotograaf.


2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken met en beloften van en aan de fotograaf, zoals offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


3. Offerte

 • Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Het aanbod tot aangaan van een Opdrachtovereenkomst middels een offerte vervalt na 14 dagen van rechtswege. Hierna kunnen aan deze offerte geen rechten worden ontleend.
 • De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.
 • Alle op de offerte genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


4. Overeenkomst

 • Een Opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van de fotograaf. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden, en mag dus ook per e-mail.
 • De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een Opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Dit betreft met name, doch is niet beperkt tot het nemen van de foto’s en bewerken en selecteren hiervan.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de Opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen, stylisten en collega-fotografen.
 • Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij, om welke reden en in welke fase van de totstandkoming of uitvoering van de Opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.
 • Annulering van de Opdrachtovereenkomst of een hieruit voortvloeiende verbintenis kan slechts schriftelijk.
 • Wanneer het maken van de fotografische werken door een oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de Wederpartij komt niet mogelijk is of onevenredig buiten de afgesproken Opdrachtovereenkomst treedt, heeft de Wederpartij geen recht op een vervangende afspraak zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt gebracht.


5. Overmacht

 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Indien de fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.


7. Aanbetaling

 • Wanneer de Opdrachtovereenkomst tot stand is gekomen kan de fotograaf een aanbetaling vragen ter hoogte van een nader overeen te komen bedrag, welke binnen een termijn van 2 weken dient te worden voldaan.
 • Indien deze betaling, om welke reden dan ook, door de wederpartij niet (tijdig) wordt verricht, behoudt de Fotograaf zich het recht voor haar prestaties op te schorten, zelfs indien dit leidt tot het niet meer na kunnen komen van deze verplichtingen.
 • Indien de Opdrachtovereenkomst, om welke reden dan ook, eerder dan oorspronkelijk door partijen beoogd wordt beëindigd heeft de wederpartij geen recht op teruggave van de aanbetalingssom, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van de fotograaf dient te komen of tenzij er een gegronde reden is om de Opdrachtovereenkomst te beëindigen.


8. Factuur

 • De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van de wederpartij, zal de wederpartij deze kosten en/of dit meerwerk aan de fotograaf verschuldigd zijn.
 • Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 8.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Tevens houdt de fotograaf zich het recht voor zonder nadere aankondiging de inningsbevoegdheid aan een incassobureau over te dragen.
 • Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
 • Indien de reiskostenvergoeding niet in de Opdrachtovereenkomst is afgesproken wordt een standaardtarief gehanteerd van €0,29 per kilometer vanaf Delft.


9. Levering

 • De fotografische werken zullen binnen de afgesproken termijn worden geleverd op een USB-stick of via elektronische weg aan de wederpartij in JPEG-formaat.
 • De fotograaf heeft het recht de fotografische werken naar eigen invulling te bewerken en de originele fotografische werken zullen niet aan de wederpartij worden verstrekt.
 • Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.
 • In een situatie van overmacht, waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan een lange levertermijn van derden jegens de fotograaf, kan de termijn van artikel 9.1 in overleg tussen de fotograaf en de wederpartij worden verlengd.
 • Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 • De fotograaf is pas gehouden over te gaan tot levering wanneer de volledige betaling door de wederpartij is verricht.


10. Klachten

 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken, schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld.
 • De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
 • Het schriftelijk mededelen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de fotograaf.


11. Auteursrecht

 • Het auteursrecht op de fotografische werken berust ten alle tijden bij de fotograaf en zal niet worden overgedragen.
 • De fotografische werken mogen door de wederpartij slechts worden gebruikt binnen de privésfeer en op social media worden gedeeld in de beperkte kring van familie en vrienden, waarbij altijd de naam van de fotograaf vermeld wordt.
 • Toestemming voor publicatie of verveelvoudiging door de wederpartij van een fotografisch werk wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven.
 • De wederpartij geeft de fotograaf toestemming om fotografische werken voor promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze toestemming kan door de wederpartij schriftelijk worden ingetrokken indien hij hiervoor een redelijk belang heeft en dit vóór het gebruik door de fotograaf geschiedt. Bij het niet verlenen van toestemming, brengt de fotograaf een bedrag boven het offertebedrag in rekening.


12. Inbreuk op auteursrecht

 • Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen of toegestaan, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 • Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


13. Naamsvermelding

 • De naam van de fotograaf dient duidelijk bij de openbaarmaking of verveelvoudiging van een fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Deze plicht tot naamsvermelding geldt tevens voor het gebruik in de privésfeer en bij verkregen licenties tot gebruiken van het werk, tenzij in deze licentie expliciet anders is vermeld.
 • Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


14. Persoonlijkheidsrechten

 • De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf in acht.
 • Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


15. Rechten van derden

 • De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart de fotograaf van alle aanspraken van deze derden.


16. Aansprakelijkheid

 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen.
 • De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde geldsommen.
 • Voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht door de fotograaf, welke redelijkerwijs voor rekening van de wederpartij komen is de wederpartij aansprakelijk.


17. Slotbepalingen

 • Op alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • In eerste instantie zullen geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • De fotograaf heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 1 maand na het bekend maken ervan aan wederpartij. Indien wederpartij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze het recht de Opdrachtovereenkomst en al hetgeen deze Algemene Voorwaarden op toepasselijk is met een opzegtermijn van 1 maand te beëindigen.